OSKA K.HELENA     COROLLA HELENA MAAIKE CERANO  
v.HELMAR   v.BINGO 2 Stb. prest Stb. Stb. v.SERANO GOLD       
    v.KATOUCHON     v.SOUVENIR v.HOLLAND  
          DJEMBE  
          v.RHODIUM  
           
          ELENA  
          v.AMPERE  
           
          GABON    
          v.WYNTON    
               
          IZARA    
          v. RIANT    
               
          RENATE CABANA GIRL               
          v.JAZZStb. v.SERANO GOLD  
                                  
            GALANT         
            v.UFO          
                 
            IVANA                
            v.DON TANGO          
           
          SIMONE  Stb. ARMANI
          v.JAZZ Z2-drs v.JETSET-D
             
            CIROCCA
            v.RHODIUM
             
            EDONNA
            v.DON GREGORY
           
          UMPIRE Sport  
          v.OLIVI Z2-drs  
             
      IRMA ESPRIT    
      Stb. Prest. v.ARMANI    
      v.SOUVENIR  
        FELINA JUWEEL  
        v.WYNTON V. El Capone  
         
        HUNTHUM
        v. RIANT
         
        LADY MARY
        V. Flipper M1-drs
         
        MADONNA ESCUCHA  
        Stb. v.DUTCH DORMELLO  
        v.HOLLAND M2-drs  
          RADONNA  
          v.JAZZ  
         
        NEVER MIND SASJA FINE TUNE
        v.JETSET-D prok v.VOICE
          v.JAZZ  
            GULARA
            V. Chippendale
           
          UNIEK  
          v.RONALDO  
         
        ODESSA CHARIF  
        Stb. v.VALDEZ  
        v.ARAM    
          SALUUT  
          v.JAZZ  
           
          WAIMEA W CHASS
          v.POLANSKY M1-drs v.JAZZ
         
        PIVO DE BEUV
        v. DARWIN Z2-dress
         
        REMMELT
        V. JAZZ ZZL
         
        SATITA (So Jazz)    
        Ster, Sport    
        v.JAZZ Z2-drs    
         
        TALENTE CALENTE HEMERA
        Stb. v.OBELISK V. RIANT
        v.JAZZ M1-drs  
          HAVANA  
          v. DON TANGO B  
             
        UPSIDE DOWN    
        Stb, Sport    
        v.OLIVI Z2-drs    
       
      JOOP      
      v.BAZUINZ2-drs      
       
      KATINKA OLIEVIER    
      v.BAZUIN v.JETSET-D intermediaire    
       
      LANDMAN      
      v.FLIPPER      
       
      MIRA RAMI    
      v.HOLLAND v.JAZZ M1-drs    
         
        SONJA WANTED  
        v.JAZZ M1-drs v.JETSET-D  
             
          HAMLET  
          v.BROERE VALDEZ  
       
      NITRAAT      
      v.FARRINGTON      
      GP-drs
             
      PION      
      v.JETSET-DZ2-drs      
       
      REMBRAND      
      v.JAZZ Prix st George      
       
      SELMA DJIVE ILEANA  
      Stb. v.RHODIUM V. EL CAPONE  
      v.JAZZZ1-drs  
        HELICA    
        V. DON TANGO B    
             
      TANJA BAMBI LA PERLE    
      elite sport ster prok    
      v.JAZZ Z2-drs v.SCANDIC    
        COPPER LA PERLE    
        v.SCANDIC    
        GOOFY LA PERLE    
        v.BELISSIMO M    
       
      UNIQUE CANTOR    
      v.RONALDO ZZL v.OBELISK    
       
      WANNABET      
      v.JETSET-D      
     
    RENATA MERCEDES TWISTER RVL    
    V. LANDMAN V. SAMBER v.Krack C GP-drs    
             
    VERINA EMMA JAAP    
    v.VESINS XX Stb. V. BAZUIN    
      v.SOUVENIR      
        KEROS    
        v.BAZUIN    
             
        LINARDS    
        v.FLIPPER    
             
        MASTER    
        v.FLIPPER Z1-drs    
             
        NOTARIS    
        v.FLEMMINGH    
             
        O'NEILL    
        v.ARAM    
             
        PASSOA    
        v.LE BYOU P Z1-drs    
             
        RAMONA    
        v.MORENO    
             
        SAROS    
        v.JAZZ    
             
        TREVIE    
        v.JAZZ    
             
        U-TURN    
        v.OLIVI    
       
      HENKO      
      v.SOUVENIR